TANEČNÍ OBOR

„Tanec dělá hudbu viditelnou.“

                                         George Balanchine


Taneční obor podchycuje a rozvíjí přirozené taneční nadání. S taneční průpravou je vhodné začít už v 5 letech. Vedeme žáky k všestrannému pohybovému rozvoji. Současně pěstujeme jejich vnitřní citlivost, představivost a tvořivost. Podporujeme hudební a prostorové cítění. Taneční obor poskytuje každému žákovi základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v amatérských souborech a v zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření. 


Na I. i II. stupni základního studia vyučujeme:


Docházka a potřebný čas:


Počet vyučovacích hodin se pohybuje od 1-4 hod. týdně v závislosti na postupu v ročnících. Konkrétně to znamená, že vyučování je pro PTV1 jednou a pro ostatní ročníky dvakrát týdně. Výuka probíhá ve skupinách, přičemž důležitou a nedílnou součástí je klavírní korepetice v hodinách. Společnou prací v kolektivu si žáci uvědomují zodpovědnost za výsledné dílo a formují se tak jejich morální a volní vlastnosti. 


Divadelní představní:

Vyvrcholením činnosti každého školního roku je profilový pořad nazvaný „Jarní koktejl ZUŠ“ v Městském divadle. 

Celý večer je věnován tanečnímu oboru. V průběhu roku naši žáci vystupují na významných kulturních a společenských akcích města, účastní se tanečních přehlídek a soutěží. Spolupracujeme také s ostatními obory školy v rámci různých školních projektů.


Vedoucí tanečního oboru je MgA. Jana Čurdová

Tel.: 774 762 224

E-mail: curdova@zusjbc.cz