UKONČENÍ DOCHÁZKY

Ukončení docházky do ZUŠ podrobně řeší vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. Podle této vyhlášky žák přestává být žákem školy (mimo jiné) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák.


Formulář k písemnému ukončení docházky Vám na požádání vytiskne učitel příslušného studijního zaměření. Stačí jej podepsat a odevzdat zpět učiteli, případně doručit do kanceláře školy.